Makroekonomia dla opornych

Inflacja

Inflacja – jest to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen. We współczesnej gospodarce występuje powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach.

Inflacja obliczana jest w oparciu o:

Przyczyny inflacji:

 • niezrównoważony budżet państwa
 • gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych
 • przeinwestowanie gospodarki
 • wadliwa struktura gospodarki
 • długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego
 • nadmierne zwiększanie podaży pieniądza

 Skutki inflacji:

 • Redystrybucja siły nabywczej na korzyść emitującego pieniądz, kosztem reszty użytkowników.
 •  spadek wartości zobowiązań i wierzytelności
 • osłabienie wiarygodności państwa u wierzycieli
 • dodatkowe koszty zmian cen (tzw. koszty zmiany menu)
 • niechęć przedsiębiorców do podejmowania inwestycji
 • dewaluacja waluty krajowej
 • zakłócenie w systemie finansowym na skutek dużych zmian cen papierów wartościowych

W zależności od poziomu stopy inflacji rozróżniamy:

 • inflację pełzającą – nie przekracza 5% rocznie,
 • inflację umiarkowaną (kroczącą) – oscyluje w granicach 5–10% rocznie,
 • inflację galopującą  – roczny wzrost cen według stopy dwu- albo trzycyfrowej, od 50% w górę,
 • hiperinflację – miesięczny wzrost cen przekracza 150%.

W zależności od kryterium przyczyny rozróżniamy inflację:

 • wewnętrzna – jej przyczyny tkwią w gospodarce danego kraju
 • importowana – wywołuje ją wzrost cen towarów sprowadzanych z zagranicy
 • endogeniczna – przez reakcję łańcuchową, spowodowaną reakcją poszczególnych grup społecznych na zmiany relacji wynagrodzeń
 • egzogeniczna – wywołują ją czynniki zewnętrzne, np. klęska nieurodzaju
 • popytowa – spowodowana wzrostem popytu
 • kosztowa – spowodowana wzrostem kosztów produkcji
 • pieniężna – spowodowana przez nadmierną emisję pieniądza
 • budżetowa – generowana przez nadmierny wzrost wydatków rządu
 • kredytowa – spowodowana przez  podmioty kreujące nadmierny poziom strumienia pieniężnego (kredytowego)
 • płacowa – jej przyczyną jest wzrost płac i wynagrodzeń przewyższający wzrost wydajności pracy

 

W zależności od  kryterium przejawiania się oraz skutków rozróżniamy inflację:

 • otwarta
 • tłumiona
 • jawna
 • ukryta
Inflacja w Polsce

Inflacja – jest to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen. We współczesnej gospodarce występuje powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach.

Walka z inflacją

Ograniczenie inflacji lub przeciwdziałanie jej wystąpieniu wymaga odpowiedniej polityki państwa w zakresie kształtowania dochodów społeczeństwa, ograniczania deficytu budżetowego (polityka fiskalna), kontroli emisji pieniądza przez bank centralny i kreacji pieniądza kredytowego przez banki komercyjne (polityka monetarna).