Makroekonomia dla opornych

Rynek walutowy

Rynek walutowy – rynek, na którym handluje się walutami (ew. dewizami). Jest  to całokształt transakcji wymiany walut, a więc transakcji kupna-sprzedaży jednej waluty za drugą.

Wielkość rynku walutowego

Dzienne obroty rynku walutowego ocenia się na blisko 4 bln USD, czyli 100-krotnie więcej od obrotu  na największej giełdzie świata – nowojorskiej Wall Street. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wartość obrotów rynku walutowego wzrosła blisko 10-krotnie, co potwierdza jego zawrotny rozwój i coraz większą popularność, także wśród inwestorów indywidualnych.

Podmioty na rynku walutowym

Podmioty działające na rynku walutowym dzielą się na trzy podstawowe grupy:

 • inwestorzy – zajmują się wyłącznie spekulacją
 • podmioty zajmujące się eksportem bądź importem towarów bądź usług
 • banki centralne – sprzedają lub skupują walutę w celu zapobiegania nadmiernemu wzrostowi bądź spadkowi danej waluty

W każdej transakcji walutowej przedmiotem obrotu (kupna i sprzedaży) są dwie waluty, które pochodzą z dwóch rożnych krajów. Walutami obcymi są nominowane w obcych jednostkach pieniężnych krótkoterminowe należności, które ze względu na swoją płynność mogą być użyte do natychmiastowej zapłaty, tzn. posiadają walor pieniądza zagranicznego.

 

Handel może odbywać się zarówno na rynku kasowym (wymiana jest dokonywana natychmiast) jak i rynku terminowym (wymiana zostanie dokonana w późniejszym, ściśle określonym terminie).

Kurs walutowy stanowi cenę jednostki pieniężnej wyrażoną w innej walucie.

Transakcje walutowe dokonywane są za pośrednictwem banków handlowych, a w niektórych krajach również za pośrednictwem giełd pieniężnych. Stanowią one instytucjonalne formy rynku walutowego.

 

Rynek walutowy – funkcje

 • pozwala na porównanie krajowych cen towarów, usług i instrumentów finansowych z cenami za granicą,
 • zapewniając porównywalność cen w skali międzynarodowej, przyczynia się do rozwoju handlu zagranicznego poszczególnych krajów,
 • odgrywa pozytywny wpływ na międzynarodową wymianę handlową poprzez umożliwienie rozliczenia,
 • umożliwia dokonanie transferu siły nabywczej między krajem i zagranicą,
 • umożliwia połączenie krajowego rynku finansowego z międzynarodowym rynkiem finansowym,
 • pozwala na prowadzenie polityki kursowej i monetarnej przez władze monetarne.
 • rynek walutowy

  Rynek walutowy – rynek, na którym handluje się walutami (ew. dewizami). Jest to całokształt transakcji wymiany walut, a więc transakcji kupna-sprzedaży jednej waluty za drugą.